top of page

algemene voorwaarden

Welkom bij Anchor Your Business!

Welkom bij Anchor Your Business! Je hebt nu ‘de kleine lettertjes’ voor je. Hierin staan alle voorwaarden die gelden bij het afnemen van diensten bij Anchor Your Business inclusief het gebruik van de website www.anchoryourbusiness.nl. Als je na het ontvangen van deze voorwaarden een verdere samenwerking aangaat, betekent dit dat je akkoord gaat met deze voorwaarden. De voorwaarden voor gebruik van www.anchoryourbusiness.nl vind je onder Artikel 15.

Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt onder de volgende definities verstaan:

Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, in alle vormen waarin deze kenbaar wordt gemaakt.

Anchor Your Business / ons: Anchor Your Business (te Naarden, geregistreerd bij de KvK onder nr 69664129), die de opdracht heeft aangenomen of een aan een opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Anchor Your Business opdracht een Overeenkomst heeft gesloten.

Dienst(en): alle werkzaamheden die voorwerp zijn van de Overeenkomst of een andere rechtshandeling in de relatie tussen Anchor Your Business en Opdrachtgever, inclusief alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Opdrachtgever.

Overeenkomst; de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Anchor Your Business op grond waarvan Anchor Your Business Diensten aan Opdrachtgever levert, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk of elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectueel eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Toeleverancier: productiebedrijven en andere tussenpartijen die als doel hebben het verveelvoudigen en/of het openbaarmaken van het ontwerp dat is vervaardigd / voorbereid door Anchor Your Business voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Artikel 1 - Algemene bepalingen


Anchor Your Business kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alles wat we doen bij Anchor Your Business, inclusief maar niet beperkt tot offertes en overeenkomsten tussen ons en onze opdrachtgever.

 

1.2. Als we afwijken van deze algemene voorwaarden, moet dat schriftelijk en uitdrukkelijk tussen ons en de Opdrachtgever overeengekomen zijn.

 

1.3. We wijzen eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige Algemene Voorwaarden en voorzover Anchor Your Business de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

1.4. Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd worden verklaard, blijven de andere bepalingen van kracht. We vervangen dan de ongeldige, nietige of vernietigde bepalingen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige, nietige of vernietigde bepalingen.

 

1.5. Het feit dat we op enig moment geen nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst eisen, inclusief de bepalingen in deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan onze rechten om op een later tijdstip alsnog nakoming door de Opdrachtgever te eisen.

 

1.6. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing als we in de overeenkomst tussen ons en de Opdrachtgever nadrukkelijk daarvan afwijken.

 

1.7. Als de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat aanbiedingen of offertes, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan Anchor Your Business niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden.

 

Artikel 2 - Aanbiedingen, totstandkoming, wijziging en annulering overeenkomst

 

2.1. Het uitbrengen  van een aanbieding, offerte, prijsopgave, inschatting of soortgelijke mededeling, al dan niet aangeduid met offerte, verplicht de Opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met Anchor Your Business.

 

2.2. Bij Anchor Your Business doen we ons best om de beste aanbiedingen te doen aan onze opdrachtgevers, maar al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij we in het aanbod uitdrukkelijk anders aangeven, en kunnen alleen zonder afwijkingen worden aanvaard. Dit geldt voor zowel mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en offertes.

 

2.3. Een overeenkomst komt alleen tot stand als wij en onze Opdrachtgever schriftelijk overeenstemming bereiken. Dus ook mondelinge afspraken en aanbiedingen zijn pas binden nadat deze schriftelijk door Anchor Your Business zijn bevestigd.

 

2.4. De door Opdrachtgever ontvangen aanbiedigen of offertes, zowel schriftelijke als digitaal, dienen door de Opdrachtgever te worden bevestigd en/of ondertekend en aan Anchor Your Business te worden geretourneerd. Pas na ontvangst van schriftelijke of digitale bevestiging zal met het uitvoeren van de opdracht worden begonnen.

 

2.5. De prijsopgaven in de aanbiedingen of offertes kunnen wijzigingen ondergaan vanwege onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden.

 

2.6. Als we eenmaal een overeenkomst hebben, kan die alleen worden gewijzigd als we daarover schriftelijk overeenstemming bereiken met de Opdrachtgever. We kunnen bijvoorbeeld alleen schriftelijk akkoord gaan met wijzigingen in de hoeveelheid of de prijs van de producten of diensten die we leveren.

 

2.7. Wanneer de Opdrachtgever een schriftelijk bevestigde opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Anchor Your Business zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

 

Artikel 3 - Prijzen en betaling

 

3.1 Prijzen en BTW. Alle door Anchor Your Business opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.

 

3.2 Aanvullende goederen, werken en diensten. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen, diensten en werken.

Alle in aanvulling daarop door Anchor Your Business geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten die niet vallen onder de normale overheadkosten, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.

 

3.3. Als Anchor Your Business door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer/andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gefactureerd.

3.4. Wijzigingen in prijs. Door Anchor Your Business opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, belastingen en andere dergelijke factoren.

Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is Anchor Your Business gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.

 

3.5. Betaaltermijnen. Anchor Your Business factureert, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, voorafgaand aan het starten van een fase zoals aangeduid in de offerte. Indien een opdracht bestaat uit één enkele fase, of als deze als zodanig wordt benoemd in de offerte, zal deze als dusdanig worden gefactureerd. Werkzaamheden worden pas gestart indien de betaling welke op dat moment van toepassing is is voldaan.

 

3.6. Periodieke betalingen. Anchor Your Business heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

 

3.7 Betalingstermijn. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

 

3.8. Verzuim. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever zal over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn, onverminderd haar overige verplichtingen. Het is de Opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen/templates te gebruiken.

 

3.9. Volgorde van voldoening. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

 

Artikel 4 - Reclamatie

 

4.1 Bezwaar tegen factuur. Als de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur van Anchor Your Business, moet zij dit binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk laten weten. Als de Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vervalt haar aanspraak op correctie van de factuur.

 

4.2 Gevolgen van reclamatie. Een reclamatie van de Opdrachtgever schort haar betalingsverplichtingen niet op. Dit betekent dat ondanks het bezwaar, de Opdrachtgever de factuur binnen de afgesproken termijn dient te voldoen. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Anchor Your Business opdracht gegeven heeft.

 

4.3 Onderzoeksplicht. Opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om bij ontvangst van de goederen, diensten en werken deze direct te onderzoeken op zichtbare gebreken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Als er zichtbare gebreken zijn geconstateerd, dient de Opdrachtgever hierover binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk te reclameren bij Anchor Your Business.

 

4.4 Bewijslast bij reclamatie. Bij reclamatie van de Opdrachtgever rust de bewijslast op haar dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst. Als Anchor Your Business de reclamatie gegrond acht, zal zij overgaan tot herstel of vervanging van het geleverde.

 

Artikel 5 - Ontbinding en opzegging

5.1 Ontbinding door Anchor Your Business. Anchor Your Business kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

a. de Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;

 

b. de Opdrachtgever onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;

 

c. ten aanzien van de Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken;

 

d. de Opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert;

 

e. de Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

 

5.2 Gevolgen van ontbinding. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan Anchor Your Business bij tekortkoming in de nakoming van de Opdrachtgever toekomende rechten, zoals die tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.

 

5.3 Opzegging door partijen. Indien de overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door middel van een specifieke prestatie eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd.

 

5.4. Indien tussen de partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Anchor Your Business zal in dat geval wegens opzegging nimmer tot een schadevergoeding gehouden zijn.

 

Artikel 6 - Beëindiging of opschorting van de overeenkomst

 

6.1. Als door overmacht nakoming van de overeenkomst zonder tekortkoming niet mogelijk is voor Anchor Your Business, heeft zij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

6.2. Definitie overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan Anchor Your Business is toe te rekenen. Voorbeelden hiervan zijn stakingen en ziekte van het personeel, bedrijfsstoringen, maatregelen van overheidswege en vervoersstoringen. Zowel indien deze voorkomen bij Anchor Your Business als bij haar toeleveranciers.

 

6.3. Als Anchor Your Business al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan voor het intreden van overmacht, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde of leverbare deel afzonderlijk te factureren en is zij verplicht de bereikte resultaten aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen.  De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

 

6.4. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de Opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Anchor Your Business redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Anchor Your Business, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

 

6.5. Anchor Your Business heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, zelfs als de niet-toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, pas intreedt nadat zij aan haar verplichting had moeten voldoen.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 

7.1. Beperkingen op aansprakelijkheid. Anchor Your Business is niet aansprakelijk voor schade behalve in de gevallen beschreven in dit artikel.

 

7.2. Uitsluiting indirecte schade. Anchor Your Business is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder  maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

7.3. Anchor Your Business kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp alsmede het functioneren van een website van de Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd, zijn goedkeuring heeft gegeven en de overeengekomen zaken zijn opgeleverd.

 

7.4. Beperking directe schade. Anchor Your Business is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot het bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst aan de Opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tot een maximum van € 5.000,-.

 

7.5. Voorwaarden voor aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Anchor Your Business ontstaat alleen als de Opdrachtgever Anchor Your Business schriftelijk en deugdelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Anchor Your Business ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

 

7.6. Overmacht. Anchor Your Business is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.

 

7.7. Uitzondering op beperkingen. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Anchor Your Business.

 

7.8. De Opdrachtgever vrijwaart Anchor Your Business voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de Opdrachtgever verstrekte materialen, waarvan de auteursrechten aan derden toebehoren, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

7.9. Verjaringstermijn. Elke aansprakelijkheid van Anchor Your Business vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment van ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van Anchor Your Business in ieder geval vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.

 

Artikel 8 - Vrijwaring

 

8.1. De Opdrachtgever vrijwaart Anchor Your Business tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de Opdrachtgever van de ingevolge een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de Opdrachtgever rustende verplichtingen.

 

8.2. De Opdrachtgever vrijwaart Anchor Your Business verder ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een opdracht. Indien de Opdrachtgever door een derde wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de Opdrachtgever en/of de derde Anchor Your Business (mede) aansprakelijk kan of zal stellen, dient de Opdrachtgever Anchor Your Business daarvan binnen 8 dagen na de aanspraak door de derde schriftelijk op de hoogte te stellen.

 

8.3. De Opdrachtgever zal dergelijke aanspraken slechts afwikkelen in overleg met Anchor Your Business op straffe van verval van de aanspraken van de Opdrachtgever jegens Anchor Your Business.

 

Artikel 9 - Geheimhouding

 

9.1. Partijen erkennen het vertrouwelijke karakter van de informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen. Zij verplichten zich om alle vertrouwelijke informatie geheim te houden en deze uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

 

9.2. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie, in welke vorm dan ook, die door een van de partijen als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze vertrouwelijk van aard is.

 

9.3. Partijen zullen alle redelijke maatregelen treffen ter bescherming van de vertrouwelijke informatie en zullen deze informatie niet aan derden bekend maken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien zij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

9.4. De verplichting tot geheimhouding blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

 

9.5. Indien een partij informatie moet verstrekken aan een derde, bijvoorbeeld aan een overheidsinstantie of een toezichthouder, zal de betreffende partij de andere partij hiervan onverwijld op de hoogte stellen, tenzij een wettelijk voorschrift de betreffende partij verbiedt om de andere partij op de hoogte te stellen.

 

9.6. In geval van schending van de geheimhoudingsverplichting is de schendende partij aansprakelijk voor de schade die de andere partij hierdoor lijdt.

 

Artikel 10 - Werkwijze en gebruik

 

10.1. Anchor Your Business zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

10.2. Anchor Your Business voert de opdrachten in fases die elkaar opvolgen uit. Er wordt pas gestart met de volgende fase indien de voorgaande fase is afgerond en schriftelijk is goedgekeurd door de Opdrachtgever.

10.3. De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Anchor Your Business mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / benodigde materialen.

10.4. Anchor Your Business heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Anchor Your Business is bovendien gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in het kader van een overdracht van haar onderneming, over te dragen aan een derde.

10.5. Wanneer Anchor Your Business opdrachtgever is aan derden, zoals drukkerijen, programmeurs, illustratoren, fotografen, tekstschrijvers, e.a., gelden de voorwaarden die mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen.

10.6. Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisie proef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

10.7. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Anchor Your Business derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Anchor Your Business dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

10.8. Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst met Anchor Your Business, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

10.9. Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Anchor Your Business de vrijheid om het ontwerp en/of het concept, te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

Artikel 11 - Intellectuele Eigendomsrechten

11.1. De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten die Anchor Your Business in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Anchor Your Business, of bij de derde van wie Anchor Your Business het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

11.2. Zolang geen nadere afspraken tussen Anchor Your Business en de Opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het Intellectuele Eigendomsrecht op het door Anchor Your Business aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zoals bronbestanden, werkbestanden, materialen, foto’s, teksten, prototypes, ontwerpschetsen, ontwerpen, plannen, concepten e.d., blijven deze eigendom van Anchor Your Business.

11.3. Anchor Your Business is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol.

Artikel 12 - Kopieën en backup materialen

12.1. Anchor Your Business bewaart op de aanwezige gebruikelijke informatiedragers gedurende 5 jaar een duplicaat, met de zorg van een goed bewaarder. Mochten er door technische oorzaken zaken verloren gaan, dan kan Anchor Your Business daar niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Er kan op verzoek van de Opdrachtgever door Anchor Your Business een nieuw model vervaardigd worden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

Artikel 13 - Gebruik binnen Nederland

13.1. De door Anchor Your Business te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

13.2. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

 

Artikel 14 - Geschillen en toepasselijk recht

14.1. Geschillenbeslechting. Indien er geschillen ontstaan tussen de Opdrachtgever en Anchor Your Business die niet in der minne kunnen worden beslecht, zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Beide partijen zullen zich conformeren aan het vonnis van deze rechterlijke uitspraak.

 

14.2. Toepasselijk recht. Alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Anchor Your Business worden beheerst door het Nederlands recht. Eventuele geschillen tussen de partijen zullen worden beslecht volgens de Nederlandse wetgeving en jurisprudentie.

Artikel 15 – gebruik www.anchoryourbusiness.nl

 

De algemene voorwaarden onder artikel 16 omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Anchor Your Business, gelegen op http://www.anchoryourbusiness.nl.

 

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Anchor Your Business niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

15.1. Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om je online ervaring persoonlijker te maken. Door Anchor Your Business te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken.

Een cookie is een tekstbestand dat door een web pagina server op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Je hebt de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of om te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist, aangezien ze altijd werken. Hou er rekening mee dat door het accepteren van vereiste cookies, je ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services als je dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video weergavevenster van derden dat geïntegreerd is op onze website.

15.2. Licentie:

Tenzij anders vermeld, bezit Anchor Your Business en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op Anchor Your Business. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang toe vanaf Anchor Your Business voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.
 

Je mag geen:

 • Materiaal van Anchor Your Business kopiëren of opnieuw publiceren

 • Materiaal van Anchor Your Business verkopen, verhuren of in sublicentie geven

 • materiaal van Anchor Your Business reproduceren, dupliceren of kopieren

 • Herdistribueren van inhoud van Anchor Your Business
   

Deze overeenkomst begint op deze datum.
 

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Anchor Your Business filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van Anchor Your Business, zijn agenten en/of affiliate ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Anchor Your Business niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website.
 

Anchor Your Business behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.
 

Je garandeert en verklaart dat:

 • Je het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;

 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;

 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is.

 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

Hierbij verleen je Anchor Your Business een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om je opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media.

15.3. Hyperlinks naar onze inhoud:

De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstanties;

 • Zoekmachines;

 • Nieuwsorganisaties;

 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en

 • Geaccrediteerde bedrijven voor het hele systeem, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwerving groepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.
   

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, publicaties of andere website informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.
 

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;

 • dot.com-gemeenschap sites;

 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;

 • online directory-distributeurs;

 • internetportalen;

 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en

 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.
   

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons ​​er niet gunstig uit zou laten zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Anchor Your Business; en (d) de link staat in de context van algemene broninformatie.
 

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen ten onrechte sponsoring impliceert, goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten heeft; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.
 

Als je een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven, en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Anchor Your Business. Vermeld je naam, de naam van je organisatie, contactgegevens evenals de URL van je site, een lijst met alle URL's van waaruit je naar onze website wilt linken en een lijst met de URL's op onze site waarnaar je wilt verwijzen. koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.
 

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of

 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of

 • Het gebruik van een andere omschrijving van onze website waarnaar gelinkt wordt, het moet logisch zijn binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.
   

Het gebruik van het logo van Anchor Your Business of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

15.4. Aansprakelijkheid voor inhoud:

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op je website verschijnt. Je stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

15.5. Voorbehoud van rechten:

We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat je alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. Je stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

15.6. Verwijdering van links van onze website:

Als je een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kun je op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op je te reageren.

We garanderen geen volledigheid of nauwkeurigheid, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

15.7. Disclaimer:

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

 • beperking of uitsluiting van onze of jouw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

 • een van onze of jouw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of

 • sluit een van onze of jouw aansprakelijkheden uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Artikel 17 - Wijzigingen in de voorwaarden

Anchor Your Business is voorbehouden deze Algemene Voorwaarden te wijzigen naar goedkeuring van Anchor Your Business. De Algemene Voorwaarden zullen, tijdens het uitvoeren door Anchor Your Business van de eerstgeplaatste of de op dat moment lopende opdracht, éénmalig aan de Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt in een offerte of Overeenkomst, zodat deze daarvan op de hoogte is. Bij het verlengen van de lopende of het plaatsen van een nieuwe opdracht bij Anchor Your Business dient de Opdrachtgever zichzelf ervan op de hoogte te stellen of de Algemene Voorwaarden van Anchor Your Business gedurende die tijd gewijzigd zijn.

Algemene Voorwaarden laatst gewijzigd op d.d. 15-09-2023

gebruik website
bottom of page